Ana Sayfa Blog

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedir? Kat karşılı inşaat sözleşmeleri, arsa sahiplerinin,  müteahhit ile anlaşarak arsalarına inşaat yaptırıp, müteahhide para yerine, yapılan inşaatın bir kısmını verme borcu altına girdiği, müteahhidin ise arsa sahiplerinin arsasını satın almadan, arsa üzerine inşaat yaparak, arsa bedeli yerine  yapmış olduğu inşaatın bir kısmını arsa sahiplerine verme borcu altına girdiği sözleşmelerdir. İnşaat sözleşmesinden ne farkı vardır? İnşaat sözleşmesinde,  kat...

Acele Kamulaştırma Süreci

Acele kamulaştırma nedir? Acele kamulaştırma, kamu hizmetinin ivedi olarak yerine getirilmesinin gerektiği hallerde başvurulan olağan üstü bir kamulaştırma yöntemidir. Hangi hallerde acele kamulaştırma yapılabilir? Özel mülkiyete tabi taşınmazın Vatan savunması için gerekli olması, Bir hizmetinin ivedilikle görülmesi gerektiği konusunda Cumhurbaşkanlığı kararı alınması, Özel kanunlarla düzenlenen olağandışı hallerde bu taşınmazlara ihtiyaç olması hallerinde acele kamulaştırma yoluna gidilir. Acele kamulaştırma davalarında görevli ve yetkili mahkemeler hangileridir? Acele...

Şufa (Önalım) Hakkı

Yasal Önalım ( Şufa) Hakkı Nedir? Paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda, paydaşlar paylarını her ne kadar istedikleri kişiye satma hakkına sahip olsalar da payın, paydaşlar dışında kişilere kısmen veya tamamen satılması halinde, diğer paydaşlar satılan bu payı, öncelikle satın alma hakkına sahiptir. Paydaşların bu şekilde öncelikle satın alma hakkına  yasal önalım hakkı denir. Hangi hallerde önalım hakkı kullanılamaz? Aşağıda sayılan durumlarda yasal önalım...

Belediyelere Haciz Yasağını Anayasa Mahkemesi İptal Etti

07.09.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, 6745 sayılı Kanun’un 35. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun’a Geçici 12. madde eklenmiştir. Kamulaştırma Kanunu’nun Geçici 12. maddesine göre ; 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan imar uygulamalarından doğan idarelerin taraf...

Kamulaştırma / İstimlak Davaları

Kamulaştırma kavramı ne anlama gelir? Kamulaştırma, idarenin, kamu hizmeti için gerekli olan özel mülkiyete tabi taşınmazları veya taşınmaza bağlı ayni hakları, Kamulaştırma Kanunu ile düzenlenen usulleri takip ederek, bedelini ödemek suretiyle, mülkiyetine geçirmesi veya üzerinde birtakım ayni haklar tesis etmesidir. Kamulaştırmayı kimler yapabilir? Kamulaştırmayı, ancak  kamu gücünü elinde bulunduran bir kamu kuruluşu yapabilir. Kamulaştırma süreci nasıl başlar ? Kamulaştırma süreci kamu yararı kararı alınması...

Balkon Kapatmanın Cezası

Balkon kapama başlı başına inşai bir faaliyet olup; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu açısından balkon kapatmayı ayrı ayrı ele almak gerekir. KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA AÇISINDAN BALKON KAPATMA 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19/1 maddesine göre; Kat maliklerinden biri, kat maliklerinin 4/5’inin rızasını almadığı sürece ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis, değişik renkte dış...

Kamulaştırmasız El Atma Davaları

İdare Neden Fiili Elatma Yolunu Tercih Eder ? İdare kamu hizmeti için gerekli olan özel mülkiyete tabi taşınmazları, Kamulaştırma Kanunu ile düzenlenen usulleri takip ederek, bedelini ödemek suretiyle kamulaştırır. İdare, çoğu zaman, Kamulaştırma işlemlerinin uzun sürmesi,  İdarelerce yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanılamayacağı ve yeterli ödeneğin bulunamaması  gibi birçok nedenle, kamulaştırma yapmadan, özel mülkiyete tabi taşınmazlara yol, kaldırım, park...

Geçmişten Günümüze Kentsel Dönüşüm Hukuku

Türkiye’de 1950’1i yıllardan itibaren, kırsal alanlardan kentlere göç nedeni ile oluşan nüfus yoğunluğuna bağlı olarak; çarpık yapılaşma ve gecekondulaşma ortaya çıkmıştır. Kentsel dönüşüm, uygulanma sürecinde başta mülkiyet hakkı olmak üzere, yerleşme hakkı, konut hakkı ve benzeri birçok hak ve özgürlüğü doğrudan etkileyen bir süreç olduğu için; bu çarpık yapılaşma günümüze kadar  devam etmiştir. Fakat bu süreçte çarpık yapılaşmanın önlenmesine...